Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)


1. Registeransvarig
Ab MannerCorp Oy Ltd (FO-nummer: 2315147-7)
Besöksadress: Molnbovägen 34, 07280 ILLBY
Postadress: Molnbovägen 34, 07280 ILLBY

Telefon: 045 324 9850

2. Registerärenden

Kontaktuppgift i registerärenden: info@mannercorp.com

3. Registrets namn
MannerCorp Hyresregister

4. Personuppgifternas behandlingsändmål
Personuppgifterna utgör kundregister för MannerCorps uthyrningstjänster.

Förutom i kundkommunikation kan personuppgifter användas för marknadsföring, direktmarknadsföring och målinriktad marknadsföring som är av intresse för den registrerade genom att uppgifter om honom eller henne analyseras. Dessutom kan personuppgifter användas för planering och förbättring av affärsverksamhet som bedrivs av den registeransvarige.

Personuppgifterna används även vid kontroll av betalningsstörningar tillsammans med samarbetsparter såsom Suomen Asiakastieto Oy och/eller motsvarande tjänsteleverantör.

5. Uppgifterna i registret
Registret innehåller uppgifter om dem som hyr utrustning – fordon, namn, adress, telefonnummer
e-postadress och personbeteckning.

6. Registrets ordinarie informationskällor
Registret består enbart av uppgifter om personer som ingått ett hyresavtal med
Ab MannerCorp Oy Ltd

7. Utlämnande och överlåtelse av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående parter förutom till myndigheter eller försäkringsbolag eller för indrivning. Uppgifter lämnas ut till ovanstående enligt vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen. Därutöver kan uppgifter lämnas ut till en samarbetspartner för att kunna utföra marknadsföring. Dock får inte samarbetspartnern utnyttja registret i andra fall än tillsammans med Ab MannerCorp Oy Ltd.

8. Raderande av uppgifter
Namn, adress, e-post adress och telefonnummer behålls i faktureringssystemet/CRM systemet medan personbeteckning och hyresavtal som innehåller personbeteckning raderas/förstörs efter att hyrestiden har upphört eller efter det att Ab MannerCorp Oy Ltd återfått alla eventuella fordringar på grund av brott som kan ha begåtts/uppstått under hyrestiden.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna bevaras konfidentiellt. De informationsnät och den utrustning där Ab MannerCorp Oy Ltd och tjänsteleverantörer lagrar uppgifterna, har skyddats med en brandvägg, lösenord och andra nödvändiga tekniska åtgärder. I frågan om fysiska papper förstöres dessa på bästa sätt för att skydda identitet.

10. Rätt till insyn, förbud och rättelser

Den registrerade har, med stöd av personuppgiftslagen, rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som införts i registret. En begäran om insyn ska skickas till den person som handlägger registerärenden. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. En begäran om insyn kan även göras personligen hos den registeransvarige.

Den registrerade har rätt att genom att kontakta den registeransvarige, förbjuda att hans eller hennes uppgifter behandlas och lämnas ut för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktreklam samt marknads- och opinionsundersökningar.

Den registrerade har rätt att yrka på rättelse av en felaktig uppgift genom att kontakta den registeransvarige.

Uppdaterad 26.01.2017

 

DATASKYDDSRBESKRIVNING enligt EU:s GDPR

 

Kundregister -  dataskyddsbeskrivning

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna dataskyddsbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

Ab MannerCorp Oy Ltd

Kontaktuppgifter:
 Molnbovgen 34
 07280 ILLBY

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY
+358453249850

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

 

I tillämpliga fall kontaktuppgifter för en eventuell dataskyddsansvarig:

Dataskyddsansvarig

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY
+358453249850

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

2. De registrerade

Kunder för IT verksamhet

Kunder för hyresverksamhet

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret:

 •  Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen, i hyres verksamhet för att trygga uthyrd egendom samt uppgifter som tredj part kräver i t.ex. försäkrings syfte.
 •  IT verksamhet endast för fakturerings syfte samt eventullt uppgifter som tredje part kräver för försäljning av vissa prdukter

Personuppgifternas och registrets användningsändamål

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande: 

 • hantering av kundrelationer  
 • För att upprätta hyreskontrakt
 • För att kunna göra beställningar

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • E-post
 • telefonnummer
 • kundinformation
 • information om köpta produkter / tjänster
 • personsignum
 • kreditkorts uppgifter (vid hyrning)

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen skriftligen:

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY

Eller per e-post

 

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

 

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

 

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

 

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras. 

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas från olika källor beroende på vilka ärenden kunden sköter hos er. De insamlade uppgifterna bör innehålla information om uppgiftskällan (tex. huruvida det är en offentlig eller privat uppgiftskälla, en organisationstyp/bransch/sektor samt information om varifrån informationen härstammar (tex. EU eller icke-EU). En uttrycklig uppgiftskälla skall i allmänhet tillhandahållas, såvida det inte är omöjligt.

 • från kunden själv när kundförhållandet skapas

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Ab MannerCorp Oy Ltd. 

Vid utlämnar information till försäkringsorganisationer samt myndigheter i enlighet med lgastiftning. Tll Leverantörer av produkter för att kunna genomföra en försäljning. Leverantören i fråga har förbundit sig att fylla de krav som dataskyddsförordningen ställer. Det vanligt förekomman de leverantörerna är: Techdata Oy, Also Oy, PayEx Ab, Ingrammicro Av, Xeptor BV

8. Behandlingens varaktighet

 • Personuppgifter sparas i  faktureringssystem i huvudsak så länge som kundrelationen består,   Pesouppgiter i anknyting til pappersbaserade hyresavtal förstöres efter hyrestiden utgått eller tills ouppklade saker är utredda ss förskringsskador odyl.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

 Uppdaterad 24.05.2018