Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaan


1. Rekisterinpitäjä
Ab MannerCorp Oy Ltd (Y-numero: 2315147-7)
Käyntiosoite: Molnbontie 34, 07280 ILOLA
Postiosoite: Molnbontie 34, 07280 ILOLA

Puhelin: 045 324 9850

2. Rekisteriin liittyvä asiointi
Yhteydenotto rekisteriin liittyvissä asioissa: info@mannercorp.com

3. Rekisterin nimi
MannerCorp Vuokrausrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot ovat MannerCorpin vuokrauspalveluiden asiakasrekisteri.

Asiakaskommunikoinnin lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin, sekä suoramarkkinointiin että kohdennettuun mainontaan silloin kun se on todettu tietojen analysoinnin perusteella olevan rekisteröidylle kiinnostavaa. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän yritystoiminnan suunnitteluun ja parantamiseksi.

Henkilötietoja käytetään myös yhdessä yhteistyökumppanien kuten Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai vastaavan palvelutuottajan kanssa, luottotietojen tarkistukseen.

5. Rekisterissä olevat tiedot
Rekisteri sisältää tietoja vuokraustoiminnan asiakkaista – ajoneuvo, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää ainoastaan tietoja henkilöistä jotka ovat tehneet vuokraussopimuksen
Ab MannerCorp Oy Ltd:n kanssa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille, paitsi viranomaisille tai vakuutusyhtiöille tai perintätoimistoille. Henkilötiedot luovutetaan aiemmin mainituille henkilötietolaissa määritellyin perustein. Tietoja voidaan myös luovuttaa yhteistyökumppanille markkinointitoimenpiteitä varten. Yhteistyökumppani voi käyttää rekisteriä ainoastaan yhdessä Ab MannerCorp Oy Ltd:n kanssa.

8. Tietojen poistaminen
Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero säilyvät laskutusjärjestelmässä/CRM-ohjelmassa. Henkilötunnus sekä vuokraussopimus, joka sisältää henkilötunnuksen, poistetaan/hävitetään vuokrausajan päätyttyä tai kun Ab MannerCorp Oy Ltd on saanut kaikki mahdolliset saatavansa johtuen vuokrausaikana mahdollisesti tehdyistä tai syntyneistä rikoksista.

9. Rekisterin suojaamisperiaatteet
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti. Tietoverkkopalvelut ja laitteistot joita Ab MannerCorp Oy Ltd sekä palvelujen toimittajat käyttävät ovat suojattuja palomuurilla, salsanalla ja muilla tarpeellisilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaaliset paperit hävitetään parhaimmalla tavalla henkilöllisyyden suojaamiseksi.

10. Tiedonsaantioikeus, kielto-oikeus ja oikeus saada tietonsa korjatuiksi
Rekisteröidyllä on henkilötietolain nojalla oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty. Kirjallinen ja allekirjoitettu tiedonsaantipyyntö lähetetään rekisterin pitäjälle. Tiedonsaantipyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle.

Rekisteröity voi, ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään, kieltää että hänen tietojaan käsitellään ja luovutetaan suoramarkkinointi-, etämyynti- ja muuhun suoramainontatarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisteröidyllä on, ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään, oikeus saada virheellinen tieto korjattua.

Päivitetty 26.01.2017

 

DATASKYDDSRBESKRIVNING enligt EU:s GDPR

 (endast på svenska, pubiliceras på finska så fort översättnings gjorts, beklagar detta).

Kundregister -  dataskyddsbeskrivning

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna dataskyddsbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

Ab MannerCorp Oy Ltd

Kontaktuppgifter: 
 Molnbovgen 34
 07280 ILLBY

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström 
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY
+358453249850

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

 

I tillämpliga fall kontaktuppgifter för en eventuell dataskyddsansvarig:

Dataskyddsansvarig

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström 
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY
+358453249850

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

2. De registrerade

Kunder för IT verksamhet

Kunder för hyresverksamhet

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret:

 •  Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen, i hyres verksamhet för att trygga uthyrd egendom samt uppgifter som tredj part kräver i t.ex. försäkrings syfte.
 •  IT verksamhet endast för fakturerings syfte samt eventullt uppgifter som tredje part kräver för försäljning av vissa prdukter

Personuppgifternas och registrets användningsändamål

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande: 

 • hantering av kundrelationer  
 • För att upprätta hyreskontrakt
 • För att kunna göra beställningar

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • E-post
 • telefonnummer
 • kundinformation
 • information om köpta produkter / tjänster
 • personsignum
 • kreditkorts uppgifter (vid hyrning)

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen skriftligen:

Ab MannerCorp Oy Ltd / Johan Mannerström 
Molnbovgen 34
 07280 ILLBY

Eller per e-post

 

Johan.mannerstrom@mannercorp.com

 

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

 

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

 

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras. 

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas från olika källor beroende på vilka ärenden kunden sköter hos er. De insamlade uppgifterna bör innehålla information om uppgiftskällan (tex. huruvida det är en offentlig eller privat uppgiftskälla, en organisationstyp/bransch/sektor samt information om varifrån informationen härstammar (tex. EU eller icke-EU). En uttrycklig uppgiftskälla skall i allmänhet tillhandahållas, såvida det inte är omöjligt.

 • från kunden själv när kundförhållandet skapas

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Ab MannerCorp Oy Ltd. 

Vid utlämnar information till försäkringsorganisationer samt myndigheter i enlighet med lgastiftning. Tll Leverantörer av produkter för att kunna genomföra en försäljning. Leverantören i fråga har förbundit sig att fylla de krav som dataskyddsförordningen ställer. Det vanligt förekomman de leverantörerna är: Techdata Oy, Also Oy, PayEx Ab, Ingrammicro Av, Xeptor BV

8. Behandlingens varaktighet

 • Personuppgifter sparas i  faktureringssystem i huvudsak så länge som kundrelationen består,   Pesouppgiter i anknyting til pappersbaserade hyresavtal förstöres efter hyrestiden utgått eller tills ouppklade saker är utredda ss förskringsskador odyl.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

 Uppdaterad 24.05.2018